ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา

พัฒนาการศึกษา สู่ทักษะชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข

สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ที่ต้องการพัฒนาทักษะ และนำองค์ความรู้ภาคทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่จริง และคิดว่าตนเองมีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเรียนรู้ กล้าที่จะพบเจอสิ่งที่ท้าทาย ไม่ย่อท้อต่อการทำงานในทุกพื้นที่ ทุกสภาวะปัญหา น้องๆ สามารถสมัครเข้าร่วมเป็น “นักศึกษา (บ้า) ฝึกงานมูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝาง” ได้ ซึ่งสิ่งที่น้องๆ นักศึกษาฝึกงานจะได้รับ คือ..
• การนำทฤษฎีที่เรียนมาในมหาวิทยาลัย มาตรวจสอบในภาคปฏิบัติได้จริง
• เมื่อกลับไปจะเติบโตในความคิด ได้ยกระดับจิตใจเป็นสาธารณะ เสียสละ อดทน มองปัญหาสังคมได้ซับซ้อนมากขึ้น
• ได้เป็นจุดฝังลึกเพื่อเติบโตต่อไปในอาชีพอย่างคนมีคุณภาพ
•ไม่ก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคม ในองค์กร
• พร้อมที่จะเติบโตเป็นคนหนุ่มสาวที่มีพลังและนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตและสังคมต่อไป
• ฝึกงานกับของจริงในบทบาทที่ท้าทาย

ภาคงานที่น้องๆ สามารถเข้าร่วมปฏิบัติ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ มีดังนี้
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
คือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาขององค์กร และองค์กรเครื่อข่ายในสายงานพัฒนา ช่องทางที่นำมาใช้คือการสื่อสารผ่านระบบ internet ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ที่มูลนิธิทำอยู่ และได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งของสังคม
(เหมาะกับน้องที่เรียนคณะนิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอม สามารถเขียนโปรแกรม, ทำกราฟฟิกดีไซด์, จัดทำ E-book ฯลฯ รวมถึงน้องที่มีความสามารถดูแล /ซ่อมต่างๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้)

ฝ่ายงานการศึกษา ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา
การพัฒนาประเทศนั่นเริ่มที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นต้องพัฒนาโดยให้การศึกษาดังนั้นศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาจึงจัดตั้งขี้นเพื่อการนี้ ภาระกิจงานในศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ได้แก่ งานสอนหนังสือแต่ละรายวิชา งานกระบวนการจิตปัญญา จิตวิทยาเชิงบวก เยี่ยมบ้านนักเรียน งานเอกสาร งานบันทึกการสอนประจำวัน