ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา

พัฒนาการศึกษา สู่ทักษะชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีความสุข
นางสาวนัสตีย์วิน   มามะ (ครูวิน)

นางสาวนัสตีย์วิน   มามะ (ครูวิน)

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี